Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.


Mediacja to proces, w którym obowiązują takie zasady jak:

dobrowolność - strony same decydują o przystąpieniu do mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji.

bezstronność - mediator nie ocenia stron, ani nie przyznaje im racji.

neutralność – mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań.

poufność – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą.

akceptowalność – strony wyrażają zgodę na mediatora i na mediację.

bezinteresowność – mediator nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tego co jest przedmiotem negocjacji między stronami.

okazywanie szacunku – mediator musi zabezpieczyć warunki rozmowy tak, by strony odczuwały, że są szanowane.

Wyróżnia się mediacje:

MEDIACJE GOSPODARCZE

mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych kwestii w obrębie sporów wnoszonych do Sadów Gospodarczych.

MEDIACJE CYWILNE

mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku dorobkowego, podziału współwłasności, podziału spadku, kontraktów menadżerskich oraz w nnych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

MEDIACJE  PRACOWNICZE 

mediacje prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie, mobbing, kontrakty menadżerskie, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w nnych sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.

MEDIACJE RODZINNE

pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi (konstruowanie planów wychowawczych), alimentacji, ustalania zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, ustalania zasad kontaktu pomiędzy rodzicami i innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

MEDIACJE PRYWATNE

mediacje pomiędzy osobami fizycznymi, firmami, urzędami, organizacjami; prowadzone w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i innych. Mediacje prywatne prowadzone są na wniosek składany przez Strony o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego we wskazanej przez Strony sprawie. Mediacje prywatne prowadzone są najczęściej,  zanim konflikt zostanie skierowany na drogę sądową, mogą być także prowadzone równoległe do postępowania sądowego.

MEDIACJE SĄDOWE

mediacje pomiędzy osobami fizycznymi, firmami, urzędami, organizacjami; prowadzone w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i innych. Mediacje sądowe prowadzone są w oparciu o postanowienie wydane przez sąd kierujące sprawe do mediacji. 

 

 
Copyright Nazwa.pl